Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển của Công ty là củng cố, kiểm toán và phát huy kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát triển đã định, bền vững, phấn đấu doanh thu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước khoảng 20% ÷ 30%. Xem thêm
  • fanpage facebook
  • google plus
  • youtube chanel
  • chat skype